riverine forest Bardiya National Park

riverine forest Bardiya National Park